Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

367

459

G.2

997

499

644

140

G.3

315

131

534

142

872

589

KK

411

485

229

453

286

684

797

841

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 367, 459 38 1.000.000
G.2 997, 499, 644, 140 53 350.000
G.3 315, 131, 534, 142, 872, 589 153 210.000
G.KK 411, 485, 229, 453, 286, 684, 797, 841 175 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 323 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3558 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/06/2023

G.1

712

039

G.2

611

344

628

132

G.3

729

694

579

120

341

827

KK

009

795

289

664

675

218

971

317

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 712, 039 29 1.000.000
G.2 611, 344, 628, 132 79 350.000
G.3 729, 694, 579, 120, 341, 827 88 210.000
G.KK 009, 795, 289, 664, 675, 218, 971, 317 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 320 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3180 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/06/2023

G.1

937

924

G.2

850

543

433

764

G.3

079

868

027

236

055

351

KK

331

535

533

825

657

909

830

056

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 937, 924 28 1.000.000
G.2 850, 543, 433, 764 49 350.000
G.3 079, 868, 027, 236, 055, 351 200 210.000
G.KK 331, 535, 533, 825, 657, 909, 830, 056 127 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 336 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4261 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/06/2023

G.1

999

007

G.2

761

735

039

100

G.3

920

626

603

728

095

115

KK

110

879

627

668

527

297

176

788

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 999, 007 38 1.000.000
G.2 761, 735, 039, 100 55 350.000
G.3 920, 626, 603, 728, 095, 115 88 210.000
G.KK 110, 879, 627, 668, 527, 297, 176, 788 192 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3299 40.000

XS Max 3D thứ 4, 31/05/2023

G.1

799

797

G.2

614

100

703

884

G.3

957

140

507

969

758

481

KK

758

926

596

340

558

563

062

348

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 799, 797 40 1.000.000
G.2 614, 100, 703, 884 48 350.000
G.3 957, 140, 507, 969, 758, 481 71 210.000
G.KK 758, 926, 596, 340, 558, 563, 062, 348 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 14 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 291 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2636 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/05/2023

G.1

784

805

G.2

895

374

490

569

G.3

726

577

583

935

480

720

KK

439

583

605

818

320

063

906

486

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 784, 805 19 1.000.000
G.2 895, 374, 490, 569 66 350.000
G.3 726, 577, 583, 935, 480, 720 130 210.000
G.KK 439, 583, 605, 818, 320, 063, 906, 486 209 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3964 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/05/2023

G.1

173

403

G.2

774

780

796

099

G.3

139

241

740

511

976

893

KK

725

927

012

800

250

724

277

729

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 173, 403 67 1.000.000
G.2 774, 780, 796, 099 55 350.000
G.3 139, 241, 740, 511, 976, 893 128 210.000
G.KK 725, 927, 012, 800, 250, 724, 277, 729 88 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 345 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3008 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/05/2023

G.1

014

964

G.2

933

244

410

730

G.3

091

329

797

358

905

551

KK

351

420

168

500

588

891

004

539

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 014, 964 28 1.000.000
G.2 933, 244, 410, 730 50 350.000
G.3 091, 329, 797, 358, 905, 551 80 210.000
G.KK 351, 420, 168, 500, 588, 891, 004, 539 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 234 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2888 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/05/2023

G.1

669

339

G.2

985

236

583

309

G.3

930

297

468

006

432

910

KK

999

742

825

895

998

395

388

472

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 669, 339 38 1.000.000
G.2 985, 236, 583, 309 91 350.000
G.3 930, 297, 468, 006, 432, 910 138 210.000
G.KK 999, 742, 825, 895, 998, 395, 388, 472 191 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 517 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4371 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/05/2023

G.1

812

779

G.2

092

873

406

438

G.3

970

446

586

142

705

408

KK

757

073

386

617

962

930

502

501

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 812, 779 41 1.000.000
G.2 092, 873, 406, 438 62 350.000
G.3 970, 446, 586, 142, 705, 408 70 210.000
G.KK 757, 073, 386, 617, 962, 930, 502, 501 109 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 420 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2424 40.000